Szczegółowie informacje BIP Nowego Teatru - BIP Nowy Teatr

Zakres działalności Nowego Teatru obejmuje w szczególności:

 1. przygotowywanie i prezentowanie różnorodnych form artystycznych, w szczególności: teatralnych, muzycznych, filmowych, wystawienniczych i performatywnych, samodzielnie lub w koprodukcji z innymi instytucjami artystycznymi i instytucjami kultury;

 2. prezentowanie różnorodnych form artystycznych i wydarzeń gościnnych;

 3. prezentowanie własnych projektów artystycznych poza siedzibą MCK, w tym również poza granicami kraju;

 4. czynny udział w krajowych i międzynarodowych festiwalach i imprezach kulturalnych i artystycznych oraz organizacja platform wymiany i współpracy kulturalnej i artystycznej z zagranicą;

 5. gromadzenie zbiorów sztuki współczesnej;

 6. prowadzenie biblioteki i archiwum wydawnictw o sztuce i kulturze oraz ośrodka informacji z dziedziny kultury i sztuki;

 7. archiwizacja działalności kulturalnej i artystycznej MCK oraz zarządzanie archiwum;

 8. produkcja filmowa i fonograficzna , samodzielnie lub w koprodukcji, w szczególności dokonywanie nagrań dla celów fonograficznych i video oraz rozpowszechnianie nagrań i filmów na różnych nośnikach i różnymi kanałami komunikacji i dystrybucji ( np. w Internecie );

 9. prowadzenie działań związanych z nowymi technologiami;

 10. prowadzenie działalności wydawniczej, samodzielnie lub we współpracy;

 11. prowadzenie działalności impresaryjnej, samodzielnie lub we współpracy;

 12. prowadzenie działalności edukacyjnej, zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, z dziedziny kultury, sztuki, humanistyki i nauk społecznych;

 13. działalność stypendialna dla artystów, w szczególności stypendia i rezydencje;

 14. działalność społeczna, w szczególności debaty publiczne, warsztaty i inne działania;

 15. prowadzenie przestrzeni otwartej dla społeczności lokalnej;

STATUT NOWEGO TEATRU

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Nowy Teatr, zwany dalej Teatrem, jest samorządową instytucją artystyczną posiadającą osobowość prawną.

2. Teatr używa nazwy: Nowy Teatr. § 2. Teatr działa w szczególności na podstawie następujących przepisów prawa:

1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 406), zwanej dalej ustawą;

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.);

3) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.);

4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.);

5) ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m.st. Warszawy (Dz.U. Nr 41, poz. 361, z późn. zm.);

6) niniejszego statutu.

§ 3. Teatr podlega wpisowi do Rejestru Instytucji Kultury m.st. Warszawy.

§ 4. 1. Teatr może prowadzić działalność na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

2. Siedzibą Teatru jest Warszawa.

§ 5. 1. Organizatorem Teatru jest m.st. Warszawa.

2. Nadzór nad działalnością Teatru realizują organy m.st. Warszawy w zakresie ich kompetencji.

Rozdział 2 Zakres działalności

§ 6. Zakres działalności Teatru obejmuje:

1) przygotowywanie i prezentowanie różnorodnych form teatralnych i muzycznych samodzielnie lub w koprodukcji z innymi instytucjami artystycznymi i innymi instytucjami kultury;

2) prezentowanie przedstawień gościnnych, przygotowanych w innych ośrodkach kultury;

3) prezentowanie własnych przedsięwzięć artystycznych poza siedzibą Teatru, w tym również poza granicami kraju;

4) czynny udział w krajowych i międzynarodowych festiwalach i imprezach kulturalnych;

5) prowadzenie galerii sztuki i gromadzenie zbiorów sztuki współczesnej;

6) prowadzenie biblioteki i archiwum wydawnictw o sztuce oraz ośrodka informacji z dziedziny kultury i sztuki;

7) archiwizacja działalności kulturalnej i artystycznej oraz zarządzanie archiwum;

8) dokonywanie nagrań dla celów fonograficznych i video oraz rozpowszechnianie nagrań i filmów na różnych nośnikach;

9) prowadzenie działalności wydawniczej;

10) prowadzenie działalności impresaryjnej;

11) prowadzenie działalności edukacyjnej z dziedziny kultury, sztuki i humanistyki.

Rozdział 3 Organizacja

§ 7. 1. Działalność Teatru organizowana jest w oparciu o sezon artystyczny, na który ustala się plan repertuarowy.

2. Sezon artystyczny rozpoczyna się w dniu 1 września a kończy w dniu 31 sierpnia następnego roku.

§ 8. Organizację wewnętrzną Teatru określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora Teatru po zasięgnięciu opinii Prezydenta m.st. Warszawy oraz działających w Teatrze organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

§ 9. 1. Dyrektor Teatru, zwany dalej Dyrektorem, zarządza Teatrem i reprezentuje go na zewnątrz.

2. W trybie określonym ustawą Dyrektora powołuje i odwołuje Prezydent m.st. Warszawy.

3. Prezydent m.st. Warszawy może powierzyć zarządzanie Teatrem osobie fizycznej lub osobie prawnej na podstawie umowy o zarządzaniu instytucją kultury. Do wyboru zarządcy stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

4. Dyrektor kieruje Teatrem przy pomocy nie więcej niż trzech zastępców dyrektora.

5. Zastępców dyrektora powołuje i odwołuje Dyrektor. Powołanie zastępcy dyrektora wymaga zasięgnięcia opinii Prezydenta m.st. Warszawy.

§ 10. 1. Przy Teatrze może działać Rada Artystyczno-Programowa jako ciało opiniodawcze, doradcze i konsultacyjne Dyrektora.

2. Radę Artystyczno-Programową powołuje Dyrektor.

3. Dyrektor określa liczbę członków Rady Artystyczno-Programowej.

4. Członków Rady Artystyczno-Programowej powołuje i odwołuje Dyrektor po zasięgnięciu opinii stowarzyszeń twórców działających w Teatrze.

5. Rada Artystyczno-Programowa działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Dyrektora.

Rozdział 4 Zasady gospodarki finansowej

§ 11. 1. Teatr gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

2. Teatr może zbywać środki trwałe. Przy zbywaniu środków trwałych stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące przedsiębiorstw państwowych.

§ 12. 1. Podstawą gospodarki finansowej Teatru jest plan finansowy Teatru ustalony przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.

2. Dyrektor Teatru przedstawia do końca marca Prezydentowi m.st. Warszawy sprawozdanie finansowe za rok poprzedzający, w celu zatwierdzenia.

3. Do Dyrektora Teatru należy decyzja o podziale zysku i pokryciu straty.

§ 13. 1. Teatr pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.

2. Przychodami Teatru są:

1) przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego;

2) przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych;

3) dotacje podmiotowe i celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego i z budżetu państwa;

4) środki otrzymane od osób prawnych i osób fizycznych;

5) środki uzyskane z innych źródeł.

§ 14. 1. Teatr może prowadzić działalność gospodarczą według zasad określonych w odrębnych przepisach.

2. Działalność określona w ust. 1 może być prowadzona w zakresie:

1) działalności impresaryjnej;

2) działalności wystawienniczej;

3) działalności wydawniczej;

4) realizowania transmisji, nagrań telewizyjnych, radiowych, fonograficznych i video, filmów oraz innych form zapisu i odtwarzania obrazu i dźwięku, wydawanie kaset audio i video oraz płyt, ich dystrybucja w zgodzie z przepisami o prawach autorskich i prawach pokrewnych;

5) innym zakresie, uwzględniającym specyfikę oraz możliwości techniczne i organizacyjne Teatru.

3. Działalność gospodarcza nie może ograniczać ani utrudniać wykonywania zadań statutowych Teatru.

Rozdział 5 Postanowienia końcowe

§ 15. Zmiany w statucie Teatru mogą być wprowadzone w trybie właściwym dla jego nadania.

 

Nowy Teatr jest samorządową instytucją kultury działającą na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizacji i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz 123 z późn. zm.)

 2. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

 3. Ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m. st. Warszawy (Dz. U. Nr 41, poz. 361 z późn. zm.)

 4. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)

 5. Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.)

 6. Statutu Nowego Teatru

Dyrektorka 
Karolina Ochab
t: (+48) 22 379 33 00, 
f: (+48) 22 379 33 01, 
sekretariat@nowyteatr.org

Dyrektor Artystyczny
Krzysztof Warlikowski
t: (+48) 22 379 33 00
f: (+48) 22 379 33 01
anna.blazejewska@nowyteatr.org

Wicedyrektorka (Kierowniczka Działu Produkcji i Współpracy z zagranicą)
Joanna Nuckowska
t: (+48) 22 379 33 00
f: (+48) 22 379 33 01
joanna.nuckowska@nowyteatr.org

Wicedyrektor ds. technicznych 
Paweł Kamionka
t: (+48) 22 379 33 11
f: (+48) 22 379 33 01
pawel.kamionka@nowyteatr.org

Główna Księgowa
Joanna Ostromecka
t:(+48) 22 379 33 44
f:(+48) 22 379 33 01
joanna.ostromecka@nowyteatr.org

 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe dotyczące Nowego Teatru. Więcej.