Teatr bez barier Deklaracja Dostępności

Teatr bez barier Deklaracja Dostępności

Adres:
Nowy Teatr
ul. Madalińskiego 10/16
02-513 Warszawa

Nowy Teatr znajduje się przy ulicy Madalińskiego około 200 metrów od skrzyżowania z Puławską. Wejście do teatru znajduje się ok. 10 metrów za skrzyżowaniem z ulicą Sandomierską.

www.nowyteatr.org

Jeden gest fot. Maurycy Stankiewicz

Dojazd:

Tramwaj - przystanek tramwajowy Dworkowa przy ul. Puławskiej. Tramwaje odchodzą w stronę Placu Zbawiciela oraz w stronę Parku Królikarnia nr 4, 10, 18, 35. 

Autobus - przystanek autobusowy Dworkowa przy ul. Puławskiej. Autobusy odchodzą w stronę ul. Rakowieckiej nr 138, 195, 222 oraz ul. Dolnej nr 195, 222. Autobus nr 138 w stronę ul. Bokserskiej zatrzymuje się na przystanku Dworkowa przy ulicy Madalińskiego. Wszystkie połączenia autobusowe realizowane są pojazdami niskopodłogowymi.

Metro - ok. 1, 2 km od stacji Racławicka, ok. 1,2 km od stacji Pole Mokotowskie.

Dostępność architektoniczna:

Nowy Teatr zajmuje teren dawnego warsztatu MPO przy ulicy Madalińskiego. Hala, w której prezentowane są przedstawienia, budynek biurowy oraz plac, na którym się mieszczą zostały zmodernizowane w 2016 roku i dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Dostęp na teren teatru: wejście przez 3 furtki (od ul. Melsztyńskiej, ul. Św. Szczepana i ul. Madalinskiego) i 2 bramy (od. ul. Melsztyńskiej i ul. Madalińskiego) prowadzące na plac przed teatrem.


Parking: wjazd na parking od ul. Melsztyńskiej. Dwa miejsca dla osób z niepełnosprawnością są wyznaczone. Istnieje możliwość umożliwienia podjazdu pod samo wejście - w takim przypadku prosimy o kontakt z liderem dostępności.

Zapewniamy asystę w dotarciu do Teatru z najbliższego otoczenia i/lub podczas poruszania się po przestrzeni Teatru. 

Nasze wydarzenia odbywają się w:

Hali przy ul. Madalińskiego 10/16

Wejscie: szerokie, rozsuwane drzwi (1,5 m) na teren hali, gdzie znajdują się kasa, kawiarnia, scena i widownia. W środku w hali nie ma różnic poziomów. Pomiędzy foyer a salą teatralną znajdują się podwójne, otwierane drzwi o szerokości 2 m.
Widownia: osoby na wózkach zajmują miejsca w przejściu, pierwszym rzędzie na krzesłach lub krzesła są demontowane.
Toaleta: dwie toalety, drzwi o szerokości 90 cm.
Kasa teatru: kasa jest zlokalizowana w foyer teatru w hali głównej. Wysokość kasy 80 cm.
Kawiarnia: wysokość baru 90 cm.

Świetlicy przy ul. Madalińskiego 10/16

Wejście: otwierane drzwi (90 cm). W środku nie ma różnic poziomów.
Widownia: nie ma zamontowanej widowni. Osoby na wózkach zajmują miejsca zależnie od rodzaju wydarzenia.
Toaleta: jedna, drzwi o szerokości 90 cm.

 

Program:

Spektakle z audiodeskrypcją:
Kabaret Warszawski
Francuzi
(A)pollonia
1,8 M 
Odyseja. Historia dla Hollywoodu 4.02
Wstyd 10.02

Audiodeskrypcje zostały opracowane dzięki dotacji z MKiDN.

Spektakle dostosowane pod innymi względami:
• Każdy tytuł dostępny dla osób poruszających się na wózkach
• Tytuły dla widowni dziecięcej np. MaMoMi dostępne dla dzieci z niepełnosprawnościami intelektualnymi i zaburzeniami sensorycznymi. 
Jeden Gest spektakl z udziałem i całkowicie dostosowany do potrzeb osób głuchych

Słuchawki

Dzięki celowej dotacji miasta st. Warszawy kupiliśmy 20 słuchawek do audiodeskrypcji. 

Pętla indukcyjna

Nadchodzące spektakle z pętlą indukcyjną: 
Silenzio!
1,8 M
Uśmiechnięty
• Koncert Dotykafonie 
Odyseja. Historia dla Hollywoodu
Wstyd
Goście Wieczerzy Pańskiej 

Koordynatorka dostępności - osoba odpowiedzialna za udzielanie pomocy i informacji na temat dostępności teatru i jego wszelkich aktywności osobom z niepełnosprawnościami. Przyjmujemy zgłoszenia indywidulanych widzów oraz grup zainteresowanych udziałem w konkretnych spektaklach z udogodnieniami. Prosimy o zgłoszenia do koordynatorki dostępności - Heleny Świegockiej: helena.swiegocka@nowyteatr.org +48 693 681 122

  

Dostępność strony

data publikacji strony: 6.09.2019
data aktualizacji strony: 25.01.2023

Zgodność z ustawą o dostępności:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

  • filmy zamieszczone na stronie nie posiadają napisów dla osób niesłyszących i Głuchych
  • nie wszystkie grafiki i zdjęcia (zwłaszcza te umieszczone na stronie przed 2020 rokiem) posiadają tekst alternatywny

Deklaracja:

Informacje oraz komponenty interfejsu użytkownika umieszczone na stronie internetowej Nowego Teatru przedstawione są użytkownikom w dostępny dla nich sposób. Treści są rozróżnialne, uhierarchizowane oraz prezentowane na różne sposoby, bez utraty informacji czy struktury. Zostały zaplanowane tak, aby żadna funkcjonalność nie posiadała limitu czasu. Treściom towarzyszą teksty alternatywne. Strona zapewnia wiele narzędzi umożliwiających sprawną nawigację (w tym poruszanie się tylko przy pomocy klawiatury), nie projektuje migających treści, które mogłyby negatywnie wpływać na układ nerwowy człowieka, a poruszania się nie zakłócają żadne dodatkowe komunikaty, czy aktualizacje. Język strony jest przejrzysty i zrozumiały, a sama treść wystarczająco rzetelna, by mogła być poprawnie interpretowana przez wielu różnych odbiorców, włączając technologie asystujące.

Analiza dostępności

Data sporządzenia: 25.01.2023
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe dotyczące deklaracji:
Ewa Vedral
ewa.vedral@nowytetar.org
(+48) 22 379 33 16

Procedura wnioskowo-skargowa:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich.

Raport o stanie zapewnienia dostępności 2021 Dostępność (raport) - Pobierz pdf

Międzynarodowe Centrum Kultury Nowy Teatr realizuje przedsięwzięcie grantowe pn. NOWY BEZ BARIER w ramach projektu „Kultura bez barier” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza-Edukacja-Rozwój 2014-2020 Informacja o celu przedsięwzięcia docx

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe dotyczące Nowego Teatru. Więcej.
Akceptuję treść regulaminu newsletterów Więcej.