1. Świadczenie postojowe z programu „Tarcza Antykryzysowa”

Osobom prowadzącym działalność gospodarczą oraz nieprowadzącym działalności, ale wykonującym umowę cywilnoprawną (umowę agencyjną, umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług albo umowę o dzieło) zawartą przed 1 lutego 2020 roku może przysługiwać świadczenie postojowe.

Świadczenie postojowe przysługuje, gdy w następstwie epidemii koronawirusa doszło do przestoju w prowadzeniu działalności, odpowiednio przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą albo przez zleceniodawcę lub zamawiającego, z którymi została zawarta umowa cywilnoprawna – w związku z tym umowa cywilnoprawna nie mogła zostać wykonana.

O świadczenie postojowe należy zawnioskować do ZUS. Jest to świadczenie jednorazowe i przysługuje w wysokości (zależnie od Państwa sytuacji i spełniania określonych warunków):

 • 1.1. dla osób prowadzących działalność gospodarczą: 2 080 zł albo 1 300 zł

Warunki, wniosek i dalsze informacje uzyskają Państwa pod poniższym linkiem:

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/swiadczenie-postojowe-dla-osob-prowadzacych-dzialalnosc-gospodarcza/3264488

Wniosek kieruje się do ZUS osobiście.

 • 1.2. dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej, wykonujących umowę cywilnoprawną zawartą przed 1 lutego 2020 roku: do 2080 zł.

Warunki, wniosek i dalsze informacje uzyskają Państwa pod poniższym linkiem:

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/swiadczenie-postojowe-dla-osob-wykonujacych-umowy-cywilnoprawne/2551448

Wniosek kieruje się do ZUS za pośrednictwem zleceniodawcy/zamawiającego.

 1. Pomoc socjalna dla artystów i twórców z Funduszu Promocji Kultury

Zwiększone zostały środki przeznaczone na pomoc socjalną, o którą artyści w trudnej sytuacji życiowej mogą się zwrócić do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jednocześnie uproszczone zostały procedury ubiegania się o taką pomoc, poprzez odejście od wymogu przedstawiania dodatkowych zaświadczeń i umożliwiając aplikację za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Wniosek, instrukcję jak złożyć ww. wniosek oraz dalsze informacje znajdą Państwo pod linkiem podanym poniżej:

https://www.gov.pl/web/kultura/pomoc-socjalna-dla-tworcow-i-artystow

 1. Pomoc w ramach programów dotacyjno-stypendialnych ogłoszonych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Program „Tarcza Antykryzysowa” przewidział dla Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego uprawnienie do tworzenia nowych programów dotacyjno-stypendialnych. Dotychczas stworzony został tylko jeden program o nazwie „Kultura w Sieci”, który jest przeznaczony dla podmiotów, które chcą rozszerzyć oferowane formy kontaktu ze sztuką o działalność i udostępnianie twórczości w Internecie.

Regulamin, wniosek zgłoszeniu oraz dalsze informacje o programie mogą Państwo znaleźć pod linkiem podanym poniżej:

https://www.gov.pl/web/kultura/kultura-w-sieci--rusza-program-mkidn-finansowania-zmian-formy-upowszechniania-dzialalnosci-tworczej

Program ten został opisany w sposób przystępny przez Narodowe Centrum Kultury:

https://nck.pl/dotacje-i-stypendia/stypendia/aktualnosci/program-stypendialny-mkidn-kultura-w-sieci 

 • 3.1. Dotacja:

O dotację mogą się ubiegać m.in. osoby fizyczne, które prowadzą działalność gospodarczą (np. artyści prowadzący jednoosobowe firmy) i organizacje pozarządowe, ale nie osoby fizyczne, które działalności gospodarczej nie prowadzą.

Jeden wnioskodawca może złożyć tylko 1 wniosek.

Wnioski można składać do 20 kwietnia 2020 r., tylko przez system EBOI.

Projekty realizowane w okresie: 1 maja do 30 października 2020 r.

Wysokość dofinansowania: 5.000-150.000 zł, przy czym wkład własny nie jest wymagany. 

Wnioski mogą obejmować:

- warsztaty on-line, webinaria, kursy e-learningowe z zakresu edukacji kulturalnej oraz inne działania on-line służące podnoszeniu kompetencji kulturowych ich uczestników oraz rozwojowi kompetencji cyfrowych zarówno odbiorców, jak i kadr kultury;

- wydarzenia kulturalne on-line, m.in.: koncerty, spektakle, czytania, recitale, spotkania z twórcami/artystami, udostępnianie zapisów wydarzeń kulturalnych (w tym: przedstawień, koncertów, wystaw wraz z katalogami), wirtualne oprowadzania, spacery po miejscach kultury, udostępnianie i ponowne wykorzystywanie cyfrowych zasobów muzealnych, bibliotecznych, audiowizualnych, zabytkowych oraz archiwalnych – w tym tworzenie stron internetowych lub aplikacji, popularyzujących zasoby cyfrowe oraz działania związane z edukacją w zakresie zbiorów cyfrowych; tworzenie stron, gier internetowych, aplikacji mobilnych z dziedziny kultury;

- tworzenie wydawnictw audio-video udostępnianych w formie elektronicznej oraz publikacji książkowych w formie elektronicznej (e-booki, audiobooki).

Utwory powstałe podczas realizacji zadania należy udostępniać na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 3.0 Polska (BY-SA) a także do przekazania ich celem publicznego udostępnienia na portalu Kultura Dostępna.

Osoby w MKiDN do kontaktu w sprawie programu: Michał Rydzewski +48 22 21 00 156, Agata Radecka +48 22 21 00 163, Jakub Kucharczyk +48 22 21 00 111, od poniedziałku do piątku  w godzinach od 10:00 do 14:00.

 • 3.2. Stypendium:  

O stypendium mogą się ubiegać twórcy, artyści, animatorzy i edukatorzy. 

Stypendia: 6-miesięczne obejmujące okres od 1 maja do 31 października 2020

Wysokość stypendium: 3.000,00 zł brutto miesięcznie (tj. 2.490,00 zł netto).

Wnioski można składać do 20 kwietnia 2020 r., przez system EBOI

Kategorie: literatura, sztuki wizualne, muzyka, taniec, teatr, film, twórczość ludowa, animacja i edukacja kulturalna, zarządzanie kulturą i wspieranie kadr kultury

Cel: wspieranie aktywności twórców, artystów, animatorów i edukatorów, a także badaczy szeroko rozumianej kultury w zakresie upowszechniania dóbr kultury w Internecie w związku z ograniczeniami wprowadzonymi w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Zgłaszane projekty mogą przyjmować formę dialogu i nawiązania do tradycji oraz osiągnięć dziedzictwa polskiej i światowej kultury, jak również poszukiwania nowatorskich rozwiązań, zarówno w zakresie form wyrazu, jak i środków komunikacji. Działania stymulujące kreatywność i aktywizujące odbiorców będą postrzegane jako dodatkowy atut projektów.

Kwalifikowane działania: projekty spełniające ww. cele, które będą realizowane i upowszechniane w Internecie w czasie trwania stypendium.

Pytania pod adresem mailowym: stypendiawsieci@mkidn.gov.pl

Stypendia przyznawane są decyzją Ministra. 

Zobacz także

 • Bar w Nowym Teatrze - konkurs ofert

  Aktualność

  Bar w Nowym Teatrze - konkurs ofert

  Nowy Teatr ogłasza dwuetapowy konkurs na najem i prowadzenie baru we foyer Nowego Teatru przy ul. Madalińskiego 10/16 w Warszawie. Konkurs prowadzony jest w oparciu o Regulamin i szczegółowe zasady ...

 • Laboratorium Nowych Praktyk Teatralnych Uniwersytetu SWPS Dramaturgia

  Aktualność

  Laboratorium Nowych Praktyk Teatralnych Uniwersytetu SWPS Dramaturgia

  Kim i po co jest dramaturg w instytucji kultury i w sztuce performatywnej. Rola. Zadania. Funkcje.

 • Ulgi w Nowym

  Aktualność

  Ulgi w Nowym

  Co miesiąc oferujemy specjalne ceny biletów na wybrane spektakle dla studentek i studentów, nauczycielek i nauczycieli oraz seniorek i seniorów.

 • Rezydentki w Nowym Teatrze

  Aktualność

  Rezydentki w Nowym Teatrze

  Nowy Teatr bierze udział w organizowanym przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego programie rezydencji artystycznej dla twórców i twórczyń z Ukrainy

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe dotyczące Nowego Teatru. Więcej.
Akceptuję treść regulaminu newsletterów Więcej.