11.07

Nowy Teatr szuka głównego księgowego/ głównej księgowej

11.07

Nowy Teatr szuka głównego księgowego/ głównej księgowej

Międzynarodowe Centrum Kultury Nowy Teatr w Warszawie jest samorządową instytucją kultury. Prowadzi działalność polegającą na produkcji spektakli teatralnych i innych wydarzeń performatywnych, muzycznych i literackich, a także edukacyjno-społecznych. Jego produkcje artystyczne są prezentowane na całym świecie. Nowy Teatr jest również organizatorem międzynarodowego festiwalu teatralnego i innych projektów z udziałem partnerów z zagranicy. Jednostka prowadzi działalność gospodarczą polegającą na odpłatnej działalności statutowej (sprzedaż biletów na wydarzenia), prowadzeniu własnej księgarni, długo- i krótkoterminowym najmie przestrzeni, usługach promocyjnych. Rozliczenie VAT następuje na podstawie indywidualnie ustalonego pre współczynnika.

Podstawy prawne działalności stanowią następujące akty prawne:

 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
 3. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

Aby zapewnić obsługę księgową Nowego Teatru poszukujemy od 1 września 2024 lub w terminie ustalonym indywidualnie:

GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO/ GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ

Zadania
●    organizacja procesów finansowo-księgowych oraz kadrowo-płacowych Teatru;
●    prowadzenie, we współpracy z dyrekcją Teatru, gospodarki finansowej Teatru zgodnie z obowiązującymi przepisami zawartymi w ustawie o rachunkowości, w ustawie o finansach publicznych, przepisami podatkowymi oraz przepisami szczególnymi dotyczącymi instytucji kultury;
●    sporządzanie planów i sprawozdań do organizatora instytucji;
●    zapewnienie terminowości, rzetelności i zgodności sprawozdań finansowych;
●    zorganizowanie systemu obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych;
●    sporządzanie kalkulacji, sprawozdawczości i rozliczeń finansowych przeprowadzanych w sposób zapewniający:
-    nadzór nad rozliczaniem osób materialnie odpowiedzialnych za powierzony majątek,
-    nadzór nad terminowym dochodzeniem roszczeń i należności;
●    nadzorowanie całokształtu rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w zakresie:
-    gospodarki finansowej,
-    finansowania działalności statutowej,
-    finansowania nakładów dotyczących utrzymania administracji,
-    gospodarki funduszami, w tym funduszem płac i przyznanymi limitami,
-    inwentaryzacji trwałych i obrotowych składników majątkowych oraz gospodarki magazynowej;
●    dokonywanie w ramach sprawowanej kontroli działalności gospodarczej następujących czynności:
-    kontroli wstępnej operacji gospodarczych związanych z wydatkowaniem środków pieniężnych i materialnych, obrotem i zużyciem środków,
-    kontroli bieżącej i następnych operacji gospodarczych w zakresie księgowości,
-    kontroli funkcjonalnej w zakresie finansowo-księgowym i ekonomicznym;
●    informowanie kierownika jednostki o ujawnionych nieprawidłowościach gospodarczych, finansowych, księgowych, materialnych, stratach nadzwyczajnych z przedstawieniem konkretnych wniosków celem ich likwidacji;
●    nadzorowanie kształtowania się relacji kosztów i wyników gospodarczych;
●    organizacja obsługi bankowej jednostki w tym zarządzanie używaniem kart służbowych zgodnie z regulacjami m.st. Warszawy;
●    kierowanie Działem Księgowości w Teatrze;

Wymagania od kandydatów
●    Osoba kandydująca musi spełniać jeden z poniższych warunków:
-  ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadanie co najmniej 5-letniej praktyki w księgowości,
- ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczną i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości,
- wpis do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
 - posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

•    znajomość cyfrowego środowiska pracy: Symfonia Sage, pakiet MSOffice
•    obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
•    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
•    niekaralność za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
•    znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
•    język angielski w stopniu komunikatywnym (B1)
•    umiejętność samodzielnego planowania i organizacji pracy, myślenia analitycznego, pracy w zespole
•    wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne w tym komunikatywność, umiejętność rozwiązywania problemów,
•    systematyczność, umiejętność krytycznego myślenia i dbałość o szczegóły, oraz wysokie poczucie odpowiedzialności

Mile widziane
•    znajomość specyfiki pracy w instytucji publicznej

Warunki pracy
Oferujemy stałą, interesującą i różnorodną pracę, w ramach pełnego etatu (początkowo umowa o pracę na okres próbny), dającą możliwość współtworzenia ważnej instytucji kultury. Wynagrodzenie zasadnicze brutto Głównego księgowego/ Głównej księgowej w Nowym Teatrze wynosi od 10 000 do 11 000 zł/ miesięcznie + dodatki: stażowy (5-20% wartości wynagrodzenia zasadniczego – wysokość uzależniona od udokumentowanych lat pracy na podstawie świadectw pracy) i funkcyjny. Główny księgowy/ Główna księgowa może liczyć na współpracę doświadczonego, trzyosobowego zespołu, w tym zastępczyni Głównej księgowej/ Głównego księgowego.
Nowy Teatr zapewnia swoim pracownikom rozwój zawodowy, oferując im wszechstronne wsparcie i szkolenia. W teatrze panuje wysoka kultura pracy, wdrożone zostały procedury antyprzemocowe. Nowy Teatr mieści się w pięknej, nowoczesnej siedzibie przy ul. Madalińskiego na Mokotowie.

Zgłoszenia zawierające CV oraz oświadczenie o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”

należy przesyłać do dnia 31 lipca 2024 na adres: sekretariat@nowyteatr.org
W tytule wiadomości prosimy wpisać: Główny księgowy/ Główna księgowa
Międzynarodowe Centrum Kultury Nowy Teatr zastrzega sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane zgłoszenia.

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 94/46 WE (dalej zwane RODO) w związku z pozyskaniem Pani/Pana danych dla celów rekrutacji niniejszym informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych.
Informacja o zasadach przetwarzania danych dla potrzeb rekrutacji jest dostępna na naszej stronie internetowej pod linkiem https://nowyteatr.org/pl/polityka-prywatnosci w pliku „Klauzula Informacyjna Rekrutacja Pracownika”.

Podpis

Zobacz także

 • Nowy Teatr szuka Kierowniczki / Kierownika księgarni

  Aktualność

  Nowy Teatr szuka Kierowniczki / Kierownika księgarni

  Aby zapewnić funkcjonowanie autorskiej księgarni Nowego Teatru poszukujemy osoby od 16 września 2024 lub w terminie ustalonym indywidualnie.

 • Jerzy Stuhr (1947-2024)

  Aktualność

  Jerzy Stuhr (1947-2024)

  Zespół Nowego Teatru składa serdeczne wyrazy współczucia Maciejowi Stuhrowi i wszystkim bliskim z powodu śmierci Jerzego Stuhra, wielkiego aktora i nauczyciela teatru.

 • Nabór do Młodej Orkiestry Nowego Teatru na sezon 2024/25

  Aktualność

  Nabór do Młodej Orkiestry Nowego Teatru na sezon 2024/25

  Dzieci i młodzież w wieku 9-14 lat zapraszamy na kolejną edycję wspólnego muzykowania w ramach MONT!

 • Nowy Teatr szuka garderobianej / garderobianego

  Aktualność

  Nowy Teatr szuka garderobianej / garderobianego

  Na zgłoszenia (CV, list motywacyjny) czekamy do 24.06.2024

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe dotyczące Nowego Teatru. Więcej.
Akceptuję treść regulaminu newsletterów Więcej.